მოხმარების წესები

ამ ვებგვერდზე და მასზე განთავსებულ მასალაზე (ტექსტები, სურათები, გრაფიკული გამოსახულებები, ვებგვერდის გარეგნული იერსახის ჩათვლით) საავტორო უფლებები ეკუთვნის "პროკრედიტ ფროფერთი" -ს, რომელიც დაფუძნებულია და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ნებადართულია ვებგვერდზე განთავსებული მასალის ნახვა და ჩამოტვირთვა მხოლოდ პირადი, არაკომერციული მიზნებისათვის. 

საავტორო უფლება კრძალავს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის რაიმე ფორმით ცვლილებას, რეპროდუცირებას, თარგმნას ან გადატანას ინფორმაციის სხვა მატარებლებზე. 

"პროკრედიტ ფროფერთი” -ს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს და ყოველგვარი წინასწარი თანხმობის გარეშე, განახორციელოს ცვლილებები ან/და დამატებები ვებგვერდზე, ასევე, შეწყვიტოს მისი ფუნქციონირება პერიოდულად ან მთლიანად, საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბანკისათვის ყოველგვარი თანამდევი პასუხისმგებლობის გარეშე.

ვებგვერდზე განთავსებული ლოგოები, სათაურები, ბრენდები და ა.შ. წარმოადგენს საავტორო უფლებებით და სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონმდებლობით დაცვის ობიექტს, დამოუკიდებლად მათი რეგისტრაციისა. 

"პროკრედიტ ფროფერთი" -ს საავტორო უფლებები დაცული და აღიარებულია. მესამე პირთა მიერ ამ სასაქონლო ნიშნების გამოყენება დაუშვებელია.